donderdag 26 april 2018

w)gedichten, nieuwe reeks; met enkele vroegere


Lezing  innervoice

INNERVOICE-INNERSTEM

When everything you wanted to write about life, has been written.

Wanneer alles is geschreven

When everything you wanted to speak about, has been said.

En zoveel al besproken is

When you’ve experienced all about love and hate.

Zoveel is beleefd in alles tussen liefde en haat

When you’ve tried everything to influence the battle for power.

Na alles wat je probeerde om de machtsstrijd en de wereld te verbeteren

Then you realize you’ve only touched the mechanisms,

Dan realiseer je je, dat je alleen met de mechanismen bezig was

even dough you added a lot of undiscovered things.

Al ontdekte je vele nieuwe dingen

Then you feel that even only in trying, you changed things,

En ervoer je dat alleen door proberen, dingen op korte of lange termijn veranderden

while the negative tensions kept on giving life to the positive.

Terwijl negatieve tendenzen voedsel gave naan de positieve

Then, when absolute calm is restored, you hear your inner voice again.

Uiteindelijk op momenten dat je absolute kalmte telkens hersteld

What was and is IT (she-he?) always talking about ?

Waar heeft die innerlijke stem van je het over ?

Then you start wondering, why did it made you feel heavenly,

Dan vraag je je af, waarom deed ze jou, die stem, hemels voelen ?

why did in some periods, it made you confuse ?

Waarom maakte ze je op sommige momenten in de war ?

Could it be that matter and mechanisms are one thing

Zou het kunnen dat stof en mechanismen één ding zijn

and the energy that makes that energy travel …another ?

en de enregie die die energie doet werken een andere sort stof ?

(Could it be that matter or mechanisms also can make sick

Zou het kunnen dat stof en mechanismen ziek  maken kunnen

and do so because the original real strength must recover ?

omdat de oorspronkelijke energie zich moet kunnen herstellen ?

Could it be that real strength is always being challenged

Zou het kunnen dat echte sterkte altijd weer uitgedaagd wordt ?

and must descend in to where the change is due to come from ?

en neder dalen moet in waar de verandering moet van komen ?)

Oh purest voice of sensitivity

Oh zuivere stem van sensiviteit

let your part of wind blow, your part of matter glow,

laat jou deel van de wind waaien, jouw deel van de stof gloeien

your part of the water rise, your part of light inspire,

jouw deel van het water rijzen, jouw deel van licht inspireren

so I’ll know what to write in a new way;

zodat ik zou weten wat te schrijven…op een nieuwe mannier

because the sky, as well as other matter, is full of hidden energy

oh luchten, lichten…vol van verborgen energie

Oh dearest destiny, show me the narrow pad

Oh bestemmingen, toon me het nauwe pad

between rationality and the inner voices of intuition,

tussen rationaliteit en de innerlijk intuitieve stemmen

show me which seeds where to plant

toon me waar de zaadjes te planten

so I and we can act more then as one

zodat enkelvoudig handelen meervoud wordt

because truth otherwise causes to much suffering.

En waarheid niet tot teveel lijden leiden moge

While travelling on the narrow pad

Wijl het nauwe pad volgend

the contact with the past and future voices of nature

komt het contact tussen de stemmen uit het verleden, via de natuur terug

came back again from being lost

terug van soms verloren

in every period of your life , that you weren’t an honest child any more.

In iedere periode dat je je eerlijkheid tov jezelf verloor

When you aren’t an honest child any more, in fact you fall asleep.

Dan val je eigenlijk in slaap

Falling asleep is not knowing where you really are.

In slaap vallen is eigenlijk niet weten waar je bent

Sleeping also is necessary, but while you’re awake,

Soms nodig, maar wijl je wakker bent

try to have the wisdom of an honnest child.

probeer de wijsheid van een eerlijk kind te behouden

octaaf  coeckelberghs

een essentiële Mis.s
beminde Parochianen,
In Uw midden leeft een hele bekwame
In het samen met twee
Beleven van de Heilige Geest
In het scheppen van cosmos
U snapt er niet veel van ?
Ga in vrede
Het thuis maar eens proberen.
Haar innerlijke rust, de mijne,
bezorgt de Liefde, die van deeltjesmaterie en golvenether
, hoge Golven, frequenties met Muze;
op tal van ritmes.
M'n mondelinge verzen lijken wel vertaald uit erosgolven.
Geen zin technieken van liefdebeleving te beschrijven
Zou afdoen zijn aan spontaniteit
Terwijl het gaat om een wonder van eenmaking
,zich bedienend van twee geesten,
Kan niet zo maar aangeleerd, moet 2x matchen
Onnoemelijk veel losmaken in mekaar
Importance of intense sensuality slowing down senses


L’amour sur l’herbe au bord du pont
L’orchestre des grenouilles de multiples sortes
Nous accompagnait
Le jeu du lumière parmis les feuilles
Nous encouragait
L’orchestre s’arrêtait
Au carrefour ou caresses devenait penetration
Tout d’un coup un oiseau chantait tout une autre chanson
Que la sienne

Geen opmerkingen:

Een reactie posten