zaterdag 21 juli 2018

Op weg naar innerlijke rust('on our way too inner peace'-traduction below)Op weg naar innerlijke rust
Het is niet omdat we al huilend op de wereld komen en er misschien kermend van verdwijnen, dat alles daartussen geen zin heeft. Je hoeft alleen al maar de wetenschappen te bestuderen en de symboliek er van te vatten om de diepere zin van het leven op alle vlakken te begrijpen.  Je moet wel ontsnappen uit de wereld van het oppervlakkige die men de mens probeert op te dringen.  Indien je in je kleine en persoonlijke omgeving een positieve rol wil spelen of voor nog anderen tevens een positieve inbreng wil doen op het meer collectieve vlak, dan kan je best ook eerst bestuderen hoe het economische en sociale en politieke met mekaar verbonden zijn, gelinkt aan de meer subjectieve aspecten van onze leefwerelden ben je dan bezig met meer en meer bewustzijn aan te kweken. Heb je dat allemaal op punt dan komt er ook meer ruimte niet alleen voor de gewone gedachten en dialogen maar ook voor de innerlijke communicatie met je zelf. Je komt in een mooi landschap en er overvalt je een innerlijke rust als decor waardoor je na het voorbijtrekken van de vreugden en zorgen aanbelandt bij een punt tussen vroeger nu en de volgende momenten, een zich steeds verschuivend moment van zijn waar al het negatieve op de duur uit je voelen en denken wegdeemstert en er zich een aantal andere perspectieven rond de zin achter ‘leven’ aandienen. Het leven, met zijn meest prachtige wet : van zodra de zinloosheid benadert wordt, krijg je of wel nog meer onzin of een weg daaruit weg. Hoe minder je bij één of andere vorm van smart blijft zitten, hoe vlugger je je eigen los kan maken van veel afzien dat met het in rondjes blijven draaien te maken heeft.  Om dit te kunnen moet je wel je eigen leven snappen, kritiek en zelfkritiek aanvaarden, niet in zelfmedelijden blijven zitten of aan overdreven medelijven met anderen ten onder dreigen te gaan.  De situatie waarin je je bevindt is altijd een eerste stap naar minder of meer inzicht in de verbondenheid van mensen onderling, mensen van vroeger en mensen van nu. Indien je je teveel laat leiden door een teveel aan een verlangen dat alleen op lusten en roes of bezit is gebaseerd, ben je misschien wel af en toe niet ongelukkig, maar de innerlijke rust die je nodig hebt om anderen en jezelf aan te kunnen, komt er niet korter bij door.
Het zou me niets verbazen dat die staat van innerlijke rust en tevredenheid waar naar we allen in meer of mindere mate trachten, te maken heeft met zij die er op een niet biologische manier meer zijn. Het deel negatievere erfenis van hen proberen we door onze levens zelf te milderen of te minderen en daar is levenservaring en kracht voor nodig, relativering en durven ook, leren omgaan met alles en iedereen die een invloed op ons heeft. Onze gevoelens leren verwoorden ook en vragen om kracht aan de voorbije en aanwezige energie van het goede zoals die zo simpel in de stilte van de natuur aanwezig zijn kan, in de nederigheid van herkennen en erkennen van al die tekenen in mensen dat ze gewoon gelukkig willen zijn zonder een teveel aan complexe roerselen der ziel die gewoonlijk vertrekken uit alle mogelijke vormen van angst, angst om niet voldoende bemind te worden, te kort aan van alles en iedereen te komen, ziekelijke hebberigheid, onzekerheid, op de spits gedreven concurrentie en zo veel meer. Al die in vorige zinnen opgenoemde wezenlijkheden vertalen zich dan in een aantal ideologische tegenstellingen die onze filosofische kijk op de dingen vertroebelen en die hoogstens, kunnen leiden tot een verbetering van de praktische levensomstandigheden (niets op tegen zolang deze maar ecologisch verantwoord blijven), maar ten kostte van levens die ten dienste van een enorme uitbuiting staan en met vervreemding en vaak bloedige conflicten gepaard gaan. Maar genoeg daarover in mijn vorige essays en kunstuitingen allerhande.  Indien de samenleving volgens ethischer normen zou worden beheerd, zou de mens ook meer ruimte krijgen voor zijn mentale en spirituele evolutie, daar alles met elkaar verbonden is.  Voorwaarde tot groei is dat men de uitdagingen die het leven je op persoonlijk en collectief vlak stelt ook durft aan te pakken en niet in zelfbeklag blijft steken of je blijft ergeren zonder dat er oplossingen in zicht komen.

On the way to inner peace
It is not because we come crying in too the world and perhaps weeping disappear, that everything between them does not make sense. All you have to do is study the sciences and grasp the symbolism of understanding the deeper meaning of life in all areas. You have to escape from the superficial world that people are trying to impose. If you want to play a positive role in your small and personal environment or for others to also make a positive contribution on the more collective level, then you should first study how economic and social and political things are connected to each other, and linked to the more subjective aspects of our worlds they are then being cultivated with more and more awareness. Understand all this in a brother point and then there is more space not only for the ordinary thoughts and dialogues but also for the inner communication with yourself. You come into a beautiful landscape and you will experience an inner peace as a setting through which you end up after the passing of the joys and worries at a point between the past and the following moments, an ever-shifting moment of being where all the negative feelings vanish and a number of other perspectives around the meaning behind 'life' arise. Life, with its most beautiful law: as soon as the pointlessness is approached, you get either more nonsense or a way out of it. The less you stay with some form of smart, the quicker you can loosen your own from a lot of disregard that has to do with turning around in circles. In order to be able to do this you have to understand your own life, accept criticism and self-criticism, not stay in self-pity or threaten to become over-exaggerated with others. The situation in which you find yourself is always a first step towards less or more insight into the solidarity between people, people of the past and people of today. If you are guided too much by an excess of a desire that is based only on lusts and intoxication or possession, you may not be unhappy at times, but the inner peace that you need to be able to cope with others and yourself comes not shorter by.
Learning to express our feelings and asking for strength to the past and present energy of the good that can be present so simply in the silence of nature, in the humility of recognizing and acknowledging all those signs in people that they just want to be happy are without too many complex parts of the soul that usually depart from all possible forms of fear, fear not being loved enough, too short of everything and everyone to come, sickness greed, uncertainty, rush-driven competition and so much Lake. All the essentialities mentioned in previous sentences then translate into a number of ideological contradictions that blur our philosophical view of things and, at most, can lead to an improvement of the practical living conditions (nothing at all, as long as these remain ecologically responsible), but at least cost of lives that are at the service of enormous exploitation and are associated with alienation and often bloody conflicts. But enough about that in my previous essays and art forms of all kinds. If society were to be managed according to more ethical standards, man would also be given more room for his mental and spiritual evolution, since everything is connected. A prerequisite for growth is that the challenges that life poses on a personal and collective level also dare to tackle and do not get stuck in self-criticism or continue to annoy you without solutions coming into view.


vrijdag 18 mei 2018

Archieven Overzicht A-Z
actueelst---NB  voor de titels van essays, gedichten, sociale columns, zie onder opsomming reeks A-Z
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/05/geloven-is-een-zoektocht-1dialoog-met.htmlarchieven   FACEBOOK  FOTOFILOSOFIE TRANSLATIONS ENGLISCH FRANCAIS :A-I gedichten oc


K. kortverhalenM. filosofische essays
N. geloven is een zoektocht  (zie ook naast deze drie delen de posten van de maand mei)

O. filosofisch verzet-philosophical resistance (sociale politiek)
Continuation Filosofisch Verzet on Facebook Octaaf Coeckelberghs  (2profielen)


S. nog Meer Filosofie ?
U. Participeer in projecten Filosofisch VerzetW. nieuwe gedichten Y)nieuwe filosofische traktaten, schetsen, kortverhalen


 bijna compleet archief van laatste 42 jaar 


Deel    Geloven is een zoektocht  Deel andere herinneringen   inhoudstabel p117             Deel Kortverhalen    p255        Verschijnen Apart  : Deel Filosofisch Verzet, Columns & Analyses    +    Deel  Filosofische Achtergronden-Essays   Deel  Ach ja, de Liefde                 Deel Gedichten
actueel vervolg via posten van Mei 2018
archieven : op april 2018 tikken dus (rechterkant scherm) of
https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/ 

philosophicalresistance@gmail.com 


Het Voortijdig Testament
teksten wit-blauw-geel
https://deblogfilosoof.blogspot.com 

teksten in het wit : https://ikimporteermijnskynet.wordpress.com/“Laat ons proberen’t Leven ’t Overleven”Deel A. Geloven, een zoektocht Deel    Geloven is een zoektocht  Deel andere herinneringen   inhoudstabel p117             Deel Kortverhalen    p255        Verschijnen Apart  : Deel Filosofisch Verzet, Columns & Analyses    +    Deel  Filosofische Achtergronden-Essays   Deel  Ach ja, de Liefde                 Deel Gedichten
WERELDGENOOT
FILOSOFISCH VERZET/VOEDSEL VOOR DE GEEST,bijna alles voor mensen met interesse in filosofie,geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & links daarnaar via de eerste link naar de vorige Fil.verzetblog met 500 artikels en 500 linken,foto's, film...ook kunsten en reisverslagen, tips,annonces,sociale strijd,actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek. Filosofisch Verzet is een speurtocht via artikels,proza, poëzie, essays,pamfletten,citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet een natie aan het worden is en kan worden.Over hoe filosoferen ook persoonlijke zingeving wordt. Over hoe graag leven mogelijk wordt.
WERELDGENOOT,werkloos ?Tijd om je af te vragen waarom? Teveel werk? Altijd meer op minder tijd presteren? Je wordt tot een helse concurrentie met andere collega's, boeren of andere kleine ondernemers verplicht? Je hebt vragen naar het waarom van armoede en oorlogsverspillingen, terreur? Je vindt het maar niks dat de oorlogsmachine via 1man,1president,1premierin gang kan gestoken worden, tegen zijn congres of partij in? Je denkt, leven en werken in zo een wereld, dat kan toch niet de bedoeling zijn ?Je ziet de zin van het werk dat je doet niet meer zitten...en je vindt zo dadelijk maar niets anders.Je vindt geen partij of vakbond die een allesomvattende uitleg heeft, een globale aanpak voor de wereldproblemen voorstelt? Of de tegenkrachten die je ontmoet lijken versnipperd ? Je ondervindt dat sommige media of het onderwijs je het hoe en waarom van de geschiedenis en het hedendaagse niet genoeg duiden kunnen? Ook je sociale omstandigheden zijn niet gebaat met al die omstandigheden? Je bent een aantal uitzendingen,kranten of ongezonde leefgewoonten moe en je wil daar om te beginnen bij je eigen iets aan doen? Je beseft dat een mens niet alleen gemaakt is om te werken en je wil opkomen voor jezelf en anderen? Omdat ook bij andere mensen,andere gezinnen,werkeenheden,  landen...dezelfde vragen zich nog schrijnender en dringender lijken te stellen. Jij hebt geen drug meer nodig,je weet uit eigen en gedeelde ervaring heel goed dat op ijdelheid en zelfmedelijden gebaseerde consumptiedrang, je kritische zin en je innerlijke verdieping (http://bloggen.be/houdenvan123)in de weg staan.Kortom je bent je bewust van een aantal zaken die je bewustwording vernauwen.Je realiseert je dat je medestanders nodig hebt om al dat inzicht in vernieuwende groei en daden om te zetten. Een bewuste keuze dringt zich op voor meer en meer mensen.Je wil je best inzetten voor een betere wereld zonder armoede,oorlog,werkloosheid,en allerhande vervuiling als die wereld er dan maar niet uitziet als nu: afgejakker op het werk,te weinig interesse voor de rest van de wereld,te weinig tijd voor lezen,studerenHet leven niet meer als zingevend kunnen ervaren.Dom amusement, sensatie voor alles. Steeds meer mensen willen diepgang en inhoud vinden. Shows over hoe men mensen elimineert,zodat het individu dat overblijft met de poen of lotto gaat lopen.Bestudering van de psychologie om er geld mee te verdienen en ieder op zijn plaatsje te houden.HOERA?HOERA?Wat amuseren we ons rot binnen het kader van het geldimperialisme en de casinoëconomie.Valse spanningen opbouwen om ons van onze anderskleurige of klassegenoten of andersgelovigen af te scheiden.Nog meer reclame in onze hoofden jagen om ons nog meer doen te kopen...dat proces mag niet stilvallen of het geldsysteem valt op zijn gat. Je inzetten voor een wereld waar dan geen gekken om een oorlog om afzetmarkten vragen omdat een oorlog weer voor werk ZOU zorgen. Een wereld waar men niet met halve waarheden goochelt, het beschermen van machtsposities indachtig.Men misbruikt het rijke filosofische erfgoed achter woorden zoalsreligie,geloof,god socialisme enz...voor de doeleinden van de zotste speculaties. 't Kan niet de bedoeling zijn dat dat allemaal zo blijft.Alles evolueert. Misschien maken we het nog wel mee:Een modern systeem voor toekomstige verkiezingen via het internet, een soort internetreferendum om eerst een globaal programma goed te keuren en daarna op projectlijsten de vertegenwoordigers ervan aan te duiden(een blauwdruk hiervoor, zie : http://bloggen.be/conscience2008Toemaatje:
Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeen laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek,anderen met bewustzijn wapenen,streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening,'t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt.Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit,onbegrip,verveling,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstruktturen van het algemeen belang vergiftigen, daar is welvaart niet ok. OCTO 


Het Voortijdig Testament“Laat ons proberen’t Leven ’t Overleven”Deel A. Geloven, een zoektocht 1.Zij, de miereneters, wij de mieren 
2.De Werklozenkrijg  3.Allerzielen en Euro-shim
4.Kiezen voor Mensela


5.Hoe tem je stieren?
6.'Inspiratiemap' 
7.Karel Kompel 's 'referendumroman
8.Waarom Kerk, Kapitaal en Corruptie
9.De groene draden
10.Eeuwige ontwikkelingen
11.ik wens u allen
12.over dingen die verdriet niet minderen
13.Aan moment verbonden observaties 
14.Angst om dood te gaan en lief te hebben
15.Boekbespreking pillenpsychologie 
16.We zijn hier om mekaar te troosten


17.Al dertig jaar schrijf ik


18.Het geloof, moderne versie I


Middeltjes om iets te onthouden
Ik dacht in deze week even
En toen en toen en toen
Vandaag genoeg om te beginnen zeker ?


Innerlijke dialogen.
Axioma's '
Het geloof, moderne versie       
19.'GOD', dat zijn de anderen...plus 'troost...'
20.Verborgen stukjes puzzel Waarnemen


WOI en WOII-bompa’s bompa
Jijzelf bent alleen diegene die…
21.Het leven is een eindeloze test
22.Het geloof, moderne versie zet zich door
23.Liefdesaxioma
24.vader 
25.Een dag zit altijd zo vol met allerlei
Tijd voor een lading theoretische praktijk
Nu proefbuis : waar verleden toekomst baart
Ieders verhaal trekt lijnen door het onze
De echte details, geheimen voor eenieder 
26.Denk nooit dat je sterker bent dan tranen
27.Droomopbouw  28.Bezoek aan het begijnhof
Kloosters, tuinen en Augustus-onthullingen
Tora, Bijbel, Koran...dezelfde profeten
Dromen tikkel meer dan andere Dromen
Een andere plaats, dezelfde voortzetting
Met z'n allen één uit mekaar vallend wezen
De passende partner ? de van af 2006-citaten
Overwegingen  Theo-logisch gissen
Nog wat bijzondere energie
Bijzondere ervaring -scenario
29.The way our mind works in a spiritual way
Dagboek poetry 2007


Er is


30. Zoeken naar mogelijkheden
Kerstborrelbabbel 


Kunst kan niet anders
31.De 'rode draden'


32 Abeltje
33.Notaboek -De wijsheid in pacht
34.Over energieën als 'geluk' en 'vrijheid'


35.De duizendjarige eik 
Iedere dag eindeloze energie voelen            


36.Verveling


37. Ze noemen me soms een dromer  
38."Wat deed jij op oudejaarsavond"...?
39.Wie dagelijks schrijft


40.In 47 jaar getrouwd zijn                                 41.Voyage to the sources of our mind
42.The bridge over the old history collapses
43.Al spreek je vele talen                              


Schets Leiddraden mensenziel                 


44.Erkennen   //alles via :                                                      http://blogfilosoof.skynetblogs.be
//Actueelst via http://hetvoortijdigtestament.skynetblog
·         De krant, de plezantste thuis
·         Jef Russel huilt
·         Vrouw, Trouw, Rouw
·         Tegen het floppen van Toppen.
·         Een blog van 1936.
·         Google + paus=onfeilbaarheid ?
·         Leidt ze niet in bekoring !
·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.
·         Gedichten Filosofisch Verzet
·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!
·         De mens en z'n blote angsten
·         de vader en het einde
·         de duizendjarige eik
·         Nieuwe verboden in crisistijd
·         Dementie, oorzaken ?
·         Uw buur de andere cultuur
·         Bewondering en Afkeer voor...
·         Oud en Nieuw in Politiek.
·         Hagelandland en de wereld
·         Van Grot tot mobilhome(1)
·         Boekentips voor Obama

Archief
·         Google + paus=onfeilbaarheid ?
·         Leidt ze niet in bekoring !
·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.
·         Gedichten Filosofisch Verzet
·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!
·         De mens en z'n blote angsten
·         de vader en het einde
·         de duizendjarige eik
·         Nieuwe verboden in crisistijd
·         Dementie, oorzaken ?
·         Uw buur de andere cultuur
·         Bewondering en Afkeer voor...
·         Oud en Nieuw in Politiek.
·         Hagelandland en de wereld
·         Van Grot tot mobilhome(1)
·         Boekentips voor Obama
·          
·          
·         Sociale kinderen in actie !
·         De intenties van mevr.Clinton
·         De toekomst van betogingen
·         Té dicht voor dichter
·         Mail van Bush in mijn mailbus
·         Lot & Tol & kinderen
·         Meer oorlogsonheil op til ?
·         Tips voor neoliberale economen
·         Andere soort bezinnig
·         de 2de dag na Stille nacht
·         Tijd, relativiteit en liefde
·         Mijn verderste verserste vers
·         for englisch readers
·         Democratie : gevaren en kansen
·         Even opa mailen !
·         Mag ik U om uitleg vragen ?
·         afscheid van een goed man
·         Doodsgeluiden (afle4romanblog)
·         Vorm je een eigen mening !
·         vele problemen hangen samen
·         Spiritualiteit is ...***
·         Homo Sapiens Politico
·         de nieuwe presidenten
·         Beschouwende Citaten Octo
·         LISTEN TO YOUR INNER VOICE
·         drie dichterlijke definities
·         drie allerzielengedichten
·         ode aan een punt
·         Even terug naar de oorsprong
·         Kabaret:'eeuwig oud en jong.'
·         Liefdesrecept
·         Beminde gelovigen anno2008
·         Woorden en andere aanrakingen
·         Lied van de zwaluwen
·         het verhaal achter het denken
·         het verhaal achter het denken
·         eerste radio in 't dorp en nu
·         Hé hallo, hoe is 't ginder ?
·         Wreedaardige spelletjes
·         inzichten in liefde
·         KIP & EI en WIJ
·         de échte 2012-uitdagingen
·         Aan Iedereen
·         gastblog voor culturele uren
·         de nieuwe baronnen en Obama
·         Het grappige aan onze evolutie
·         Het denken daagt U uit !
·         ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692
·         OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS
·         Het boek dat 'Leven' noemt.
·         Barack's Berlijnse Beloften
·         KAMPEREN IN BRUSSEL
·         verbonden levens
·         er valt zoveel te vertellen
·         hypokriete solidariteit
·         wereldfeest 08 leuven
·         james petras en chloorkippen
·         heeft er daar iemand honger ?
·         belang standpunten buitenland
·         antwoord op -welvaartwatcher-
·         poltical theory number one
·         drie gedichten
·         realistische pooweezie
·         poging tot inzicht in liefde
·         handleiding werkelijkheid
·         reisroutes
·         2008 verw8tingen
·         big brother-berichten
·         mekaar graag blijven zien
·         pour lecteurs français
·         for english readers
·         multicultuur
·         priester françois
·         the twelve commandments
·         about direct democracy
·         octo's poetry
·         octo's politieke observaties
·         octo's filosofische essays
·         alternatieve media
·         belgie voorbeeldland ?
·         wapenaankopen
·         het kiezen in de politiek
·         één procent-demokratie
·         een andere soort bezinning
·         social poetry
·         dorpsfeest
·         tips om te lezen
·         de details en de grote lijnen
·         leren van mensen
·         cacaobonen
·         'wij en de toendra"
·         voedsel
·         wereldgenoot
also in English  (not everything) see between A and Z for English texts 

filosofische essays   

Deel  filosofische essays

een vraag wordt filosofisch wanneer ze ineens het juiste paswoord lijkt te zijn om een deel van een systeem naar waarheid en wijsheid kunnen te interpreteren...en al dus een nakende leegte opvuld

hoe ' filosoferen' zingeving wordt    (  in het boek pagina )+6 erbij)


1.       de filosofie staat weer voor een revolutie                                                           2    


2.       filosofie, geschiedenis en kunst als voedsel voor de geest                           6


3.       filosofisch voorspel, de geest één met de stof                                                   7


4.       de hoofdreden waarom wij bestaan                                                                   9


5.       het leven is een eindeloze test (ludiek overzicht geschiedenis filosofie)     12


6.       de zin van m'n levenskrachten                                                                           21
7.       wie we waren                                                                                                     21
8.       nu                                                                                                                        24
9.       het positieve dat het negatieve niet voeden mag                                               25
10.   het oorspronkelijke in ons                                                                              26
11.   waarom nog schrijven                                                                                         27          
12.   het heden als proefbuis                                                                                    29
13.   leren door uitwisseling                                                                                       29  
14.   vijftig geworden                                                                                                   34
15.   de snelheid van licht en de mikrikosmos                                                           35
16.   het bewijs van het eeuwige leven                                                                       35
17.   in den beginne was er het woord en de wetenschap                                         40
18.   het bestaan                                                                                                         41
19.   de symboliek in gebeurtenissen, woorden en beelden is materie-verwant   42
20.   woorden als tekens van een teken                                                                     42
21.   handleiding tot het begrijpen van de werkelijkheid                                       44
22.   over verschillen tussen godsdiensten                                                          45
23.   evolutie in het bewustzijn                                                                                   49
24.   ach mens                                                                                                           49
25.   't is niet makkelijk om hier nu boodschapper te zijn                                           51
26.   theatermonoloog 'hier staan we dan'                                                            52
27.   ook jij kunt de wereld veranderen                                                                     57
28.   vanwaar we komen                                                                                           57
29.   doodongewoon                                                                                                 60
30.   er was dus toch leven na de dood                                                                     62
31.   roman voor de rode man                                                                            75
32.   geen slaven van negatieve emoties blijven                                                       85
33.   innerlight 1 :degrees                                                                                         87
34.   innerlight 2 : everything = evolution of energy                                                   88
35.   sallaam camerades frères                                                                                 90
36.   against fanatism                                                                                          91
37.   the way life operates                                                                                         92
38.   special kinds of observations                                                                          93
39.   you can change the world                                                                                 95
40.   were we come from                                                                                         96
41.   there was life after dead                                                                            98
42.   innercommunication-tools                                                                               99
43.   we were also family, friends and lovers                                                  106
44.   hello humanity                                                                                               114
45.   vous pouvez changer le monde                                                                     115
46.   d'où on vient                                                                                              116
47.het lijkt soms verboden om verliefd te worden                                     118


Deel  :  gedichten
 http://snarenenwoorden.skynetblogs.be (vervalt buiten eigen wil)a) Menselijke emoties in hun tocht naar gevoelens en inner  communicatie-


het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen  2


stenen mannelijk, schelpen vrouwelijk 4


zicht van in de duinen  5


de anijs in m’n raki  5


zo schoon, zo wreed, zo onmogelijk  6


de volle-maan-dagen  7


weet iemand wanneer het stopt ?  8


ontwaken in een zetel  9


het labyrint genoemd 'leidraad'  9


was ik dan toch mis ?  9


?waarom sterven sommige mannen op middelbare leeftijd ?  9


puntjes op de i  10


april op een oude bank  10


de kersenboom    10


de laatste veroveringspoging 10


octoschets 10


anoniem afscheid  11


dolend 


te veel ikken


op reis


het gezicht


het ergerlijke  12


mensen, wensen, wonen


verzoening en geweten


de twaalf geboden


u bent van geen tel

uitgeschreven  12


gelukkige verjaardag, vriendin-in


verlangen naar eerlijkheid  14


voedsel voor de geest


zodanig zot schepselke


lessen van aan de Lesse


pa's nieuwe-eeuw-boodschap  15


inzicht in dit zijn


tussen ogen en benen16


subtiele geheimen des levens


voor pa René  17


iets blonk als gouden glas in het gras


de taal van het dichten


bang om de eindigheid  18


in een gedicht kan je alles kwijt


op de koffie     20


doe niet mottig


got this jiny, jiny, jiny-grid good feeling


Indonesian night


openingssymfonie 2x4 week  21


paarden- hoef- jes niet te koud of te heet


 analyse 22


veelzijdig en toch zo gezellig rond

b) De wereld van de arbeid  

telecommunicatie    25


het welke is jouw nummer ?  26


de echte kunstenaars 


intro octo-politico 


questions for workers, dear comrades 27


gelijktijdig    28


't gaat soms te ver  31


al jullie gemarchendeer met pillen  31


email reclame 


het waanzin   


niet ons lot   32   


madness       


het sterven van de rupsen  33


voting 


song for the worker  34


text for the worker    35


niks meer te koop   36


opa indiaan   37


lessons from history  38


kameraad Arabier 


meer arbeidenden in actie  39


ontmoeting met het Lommels Friedhof 40


intermezzo  41


you call yourself a president ?  42


while it is so silent here...       


disarmement 


to the new generation  43


Middle East madness   


toerisme in het  beloofde land 


Detroit's protest against the invasion 


wordt het al een beetje duidelijker ?  44


besef 


een strookje land onderaan een Oosters continent 


Max Havelaar 


politiek  via filosofische invalshoek 


Kanä schuilkelder  45


Labour Party versie sociale democraten GB 2006    


uit jezelf leren werken 


linkse hergroepering ?


zoutontziltingsfabrieken 


fictieve vogel  46


de politiek van d'ouwe tijden 


Congo  47


burgeroorlog in Mesopotamië  48


terreur maniakken


inzet van ons voor hen             


mind control                               


terwijl we onze families verzorgen   49


neonazischurft                          


uitgeteld 


de stem-voor-mij-rage 


toch minder oorlog op komst ?   50


gij die oproept tot geweld 


zacht tegen hard 


onvervulde wensen 


rechtse overlopers, ...sociaal zijn is altijd beter 


Belgenlandje 


gemeentehuiskoorts  51


0110_2006 waves 


donkere fruitplukkers  52


Christophe l. hulp op kleine schaal 

c)Filosofische gedichten, overdenkingen,citaten

dankbaar blijven   53


geroosterde boterhammen 


ode aan een punt  54


na de dood 


hoopje ellende  55


doorgeven 


definities van dichten uit geest en tuinieren op grond 


de essentie  56


dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis' 


innervoice  57


everybody has a name    58


innerlijke overdenkingen


Peace will come in the heart of the one with the honest soul.  


evolutie van het bewustzijn.   59


fietstocht naar de notenberg  62


aan iedereen die...  63


spiritualiteit is ... 64                                           


philosophy  65


beschouwende citaten    66


voortijdig testament  78


Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water 79

(d)English poems & new quotes(in between Dutch Poems) 79


intro-octo politico    


questions for workers, dear comrades 80


madness  81


voting  82


song for the worker  83


text for the worker


you call yourself a president ? 


while it is so silent here...84


disarmament  85


to the new generation


Middle East Madness


everybody has a name  86


philosophy


peace will come in the heart of the one with the honnest soul  87


innervoice

Energetic quotes to meditate upon   88

e)mensen aller landen


gedicht voor A en A x50    93


alles, ook een café, moet opbrengen 


competitie onder mannen    94


Paula's eetchalet


man met varkenshartklep


de inmiddels oude koster


van 1700 staat ze in het oosten, om 0700 in 't westen
f)Dieren natuurlijk   95


           


de vliegende spin


de dromende kikker


de hommelende bijen  96


de bosduiven


kakelen


het eendeoog  97


de Stimp  :hij was-is een groot Kat


kattengedicht in winter   99


adieu Porto, getemde oerhond

g) In memoriam


afscheid van een wijs en goed man  99


allerlei innige deelneming kaartjes 100


de doden         105

h) Dagboekpoëzie vanaf 2007 110


dit is ons Leven  110


Roodborstje noem je


zo tussen mensen van niet alle dagen  111

eindelijk likt de zon me weer

Zinnen Zetten.  112


Fijnzinnig wezen


Het ligt tussen de dennenbomen   113


vader fysica en moeder chemie


vlieg redt vlieg   114


gastdichteres  115


stadsmusje


Liefdes verliezen en zielen die heengaan


De huidnood      117


57 jaar, een tussenstopje


Dan een gedicht : getiteld 17de verjaardaggedicht


88 jarige moeder, oma  118


Merelsnaren    122


Opstaan


Citaten  116


Remedie ter voorkoming verstoorde harten//zonneschijn   127


Toemaatje130


Eindelijk er acht-er gekomen !                   na de dood 132


ode aan een punt


voortijdig testament 133                          God zij dank, ‘god’, zijn de anderen         Het verdriet om zijn broer                              J e ziel zit ook bij wie je ze…135            Nood aan vrouw Over de maat. Overmaat   138     The heat is gone        New couple


Left my wood one day   139                    Back in my wood


De oude god   140                                Gedicht voor de allumetten


 Poëzietieve quotes & vertelsels 141     Welk verhaal blijft er te vertellen ?         ze’s nog geen zestig


Er was eens een kip  142            Kleinnootjes  144


De hellen van onmensdom  145


Vandaag kwam er weer een beetje meer van jou  146                                      Schoenen 147                                        Routine


  Reis  148


Wezens


Nieuwsankers  149


Windstil Windspel  150


Letterkes maken  151


Ga zitten en vertel me je verhaal


Internationale gasten uit hele wereld 152


zijn beruchtste vers                                     Flip konijn


Reiger in Regen 153


Europe united in Minerals


Dit is ons Leven  154


In order to


New pages


Té dicht voor een dichter  155


Roodborstje noem je  156


zo tussen mensen van niet alle dagen


 De stilte die om antwoorden vraagt  157


 De stilte die antwoorden geeft  158


Genetische genegenheid  159


 levende stenen


Vermijd slapeloze nachten  160


vierkant in de lucht


kijk toch eens hoe je doet


Zanguur of klaagmuur intens gedicht161


Té dicht voor een dichter


In order to :


top van het opstoken  163                 Losing loves


ZEN, Zinnen Zetten  164
i)erotische poëzie


Erotisch Ballet  in acht gedichten


Zalige voldoening  165


Koppelliefhebbers  166


Groen werd het water 


Missen en de vrouwelijke eros167


 V-heuvel


Woorden, minnen en zinnen  169


Vaste banen om ons heen  157


erotisch ballet
erotische poëzie deel II


een essentiële Mis.s  172


Piemku


Wandelen bij avond  175


Ero Roezen


Ero Angel Vibes  177


Friese paarden en Volle maan 


Speels tussendoortje 


L’amour sur l’herbe au bord du pont


Caresses érotiques  178


Eindelijk schijnt de zon weer op m’n gat


Moge steeds opnieuw worden  179


Gewoon gezwind haar zelve


Wij houden van ons


een 300tal gedichten zonder de honderden citaten


 
Lezing
Blogfilosoof Octaaf Coeckelberghs
alles via   https://deblogfilosoof.blogspot.be/2018/04/
Dialoog met zon 
Wortels van leven en liefde

The energy of consciousness plays a telepathic game
Bijzondere Energieën   
LEZING: Blogfilosoof Octaaf Coeckelberghs in MEI
Octaaf Coeckelberghs doet hier het thema van zijn lezing uit de doeken. "In alle stijlen van de literatuur en ook via de visuele kunsten bied ik als ‘blogfilosoof’ via een 24-tal voor een stuk vertaalde blogs objectieve en subjectieve antwoorden voor diegenen die naar alle mogelijke zinnen van het leven op zoek zijn. Naast de tentoonstellingen in openlucht (spandoeken) en binnen (canvassen) samen met kunstfotografe Thea Swinkels (teksten van mezelf) geef ik ook lezingen rond waarom we niet van het fenomeen ‘oorlog’ afraken. Voor de lezing in de Bottelarij ben ik van plan dit onderwerp beperkter in tijd te brengen en het aan te vullen met de filosofie achter ons ‘filosofisch verzet’ project. Fotofilosofie en een aantal gedichten en vertelsels rond elk domein van ons individuele en collectieve bestaan. Zo zal u hopelijk merken dat ‘Verzet’, niet alleen ‘weerstand’, maar ook ‘ontspanning’ en ‘versnelling’ (van bewustwording) betekenen kan. Hopelijk tot genoegen."
Meer info over de Blogfilosoof vind je op zijn 
Centrale Blog.  https://deblogfilosoof.blogspot.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
philosophical monologue ‘kiezen voor Mensela’ short English version

------------------------------------------------------------------------------------
-De gruwelen der geschiedenis
Enkele belangrijke notities over liefde    Boodschap van de planeet Krito 

Quelques traductions chez ‘Fotofilosofie’
People


INNERVOICE-INNERSTEM   44
-Het voortijdig testament, dichter bij de geest
Inleiding : Hij had een beetje krullokken van zijn eigen
Veertien en in een zetel, mijmerend
Alles begon met een grote knal
Eveything began with a big bang
dichter bij de geest
Op velerlei gezichten ...
Die van de pomp,de baron en de beervaten
 Simpel als een stilstaand beeld in een emmer water
troosters en troosteressen der bedrukten
De tekenen overleven hen.
Leren beseffen wat de geest is
Naar de kern van het wezenlijke
Zegen het nieuwe jaar ook zelf.
Aan onze Depressieve medemensen
God zij dank, ‘god’, dat zijn de anderen
Morgen kan ze er niet meer zijn
Het verdriet om zijn broer
Je ziel zit ook bij wie je ze gaf,geeft,zult geven
Spreken met ouderen
Celibaat en andere praat
Het houten ruimteschip in het woud van haast glazen bomen
They said he would send us the holy spirit
Doodsgeluiden
Gotlev en het leven
Bergse overdenkingen   https://about.me/octaaf_verzet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p226
Hoe een levenslijn inspeelt op iemands vragen
De Kern
Licht ons Leven op
Het échte zijn
Links en Rechts. Achter het uiterlijke
 Leren beseffen wat de geest is
Naar de kern van het wezenlijke
Vanwaar we komen
Zo'n tien jaar geleden schreef ik de volgende zinnen :
14.Angst om dood
15.boekbesprekingMM
16.We zijn hier om mekaar te troosten
tijd voor een andere catechismus :
licht dirigeert   p252
Ach ja de Liefde,

A-B Harm & Martina 2  C.Ach ja, de liefde 33 D.Asta Nova 125 


Bedankt voor de Aandacht en de Muze !